Szanowni Państwo!

Polski Kongres Gospodarczy to uznana już marka – ceniona i wsparta dorobkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji od ćwierć wieku obecnej w polskiej przestrzeni publicznej. Poprzednia edycja Kongresu – poświęcona Energii polskiej gospodarki – zaowocowała wieloma opracowaniami oraz rekomendacjami, trafnie diagnozującymi najważniejsze problemy polskiej energetyki i formułującymi programy naprawcze.


Kolejny Polski Kongres Gospodarczy dotyczył będzie kwestii równie fundamentalnych dla rozwoju naszego kraju. Zatytułowaliśmy go: Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, wskazując w ten sposób na to, że – naszym zdaniem – obowiązki leżą tu po obu stronach. Że zarówno sfery gospodarcze mają swe powinności wobec środowisk akademickich, jak i ludzie nauki muszą aktywniej brać udział w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. Niezbędna jest więc harmonijna współpraca między biznesem, nauką i edukacją.

Nasz Kongres pomyślany jest jako forum mające na celu zbliżenie poglądów różnych środowisk oraz wypracowanie wizji samodoskonalącego się systemu, umiejętnie i skutecznie komercjalizującego dorobek polskiej nauki i myśli technicznej.

Podczas obrad Kongresu Nauka dla biznesu, biznes dla nauki planujemy przeprowadzić dyskusję nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które mogłyby ułatwić kontakty między przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki, zbudować wzajemne zaufanie i wykreować mechanizmy efektywnej współpracy. Pragniemy postawić tezy, z których niektóre mogą zostać odebrane jako prowokacyjne – naszym celem jest jednak przede wszystkim wywołanie dyskusji, prowadzącej do sformułowania konkretnych propozycji rozwiązań.

Podczas Kongresu przedstawione zostaną działania i oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, a także konsorcjów mających na celu systemową współpracę z przemysłem: Polskiego Instytutu Technologii oraz Instytutu „Autostrada Technologii i Innowacji”. Znajdzie się tu też miejsce na prezentację możliwości współdziałania nauki i biznesu w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Specjalne sesje poświęcimy omówieniu związku nauki z gospodarką w dwóch krajach wyróżniających się pod tym względem – tj. Szwajcarii i Izraelu. Przewidzieliśmy też czas dla przedsiębiorców, którzy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania pod adresem środowisk naukowych.

Na wystawie towarzyszącej Kongresowi zaprezentujemy osiągnięcia i doświadczenia wiążące oba tytułowe obszary – nauki i biznesu.

W ramach podsumowania Kongresu sformułujemy szczegółowe propozycje zmian, które zostaną następnie poddane dalszej debacie publicznej.

Wierzę, że Polski Kongres Gospodarczy Nauka dla biznesu, biznes dla nauki będzie punktem zwrotnym w relacjach między obiema sferami i zaowocuje stałym wzrostem innowacyjności – najważniejszego w globalnym świecie czynnika rozwoju gospodarczego.

Zapraszam 22 i 23 października br. do Biznes Klubu Stadionu Narodowego w Warszawie.


Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
         
                        dr Andrzej Malinowski

Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.